Κανονισμοί Λειτουργίας Χ.Κ. Anilio Park

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους και χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚ Anilio Park λαμβάνουν πάντα υπόψη τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και των γεωμορφολογικών συνθηκών, καθώς και των πιθανών κινδύνων που αυτές συνεπάγονται.
 2. Οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν σε κάθε ΧΚ. Ενδεικτικά σημειώνουμε:
  α) Ατυχήματα ή/και τραυματισμοί, λόγω ανωμαλιών του εδάφους ή/και του πάγου.
  β) Ατυχήματα ή/και τραυματισμοί, λόγω της ύπαρξης φυσικών εμποδίων όπως π.χ. δέντρων, πετρωμάτων, κλπ.
  γ) Ατυχήματα ή/και τραυματισμοί, εξαιτίας της ύπαρξης απαραίτητων μηχανημάτων και κατασκευών για τη λειτουργία του ΧΚ, όπως π.χ πυλώνες, αναβατήρες, διαστρωτικά µηχανήματα, υλικά σήμανσης κλπ.
  δ) Ατυχήματα ή/και τραυματισμοί, λόγω φυσικών καταστροφών, όπως χιονοστιβάδες, θεομηνίες, κατολισθήσεις κ.λ.π. ή λόγω ξαφνικής µεταβολής των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεμοι, ομίχλη, απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας). Η χιονοδρομία για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται όταν συντρέχουν οι ανωτέρω καιρικές συνθήκες.
 3. Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα µε ΠΡΟΣΟΧΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ σύμφωνα µε τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του Προσωπικού λειτουργίας. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς των εγκαταστάσεων του ΧΚ, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των υπευθύνων και τις σημάνσεις. Έχουν ευθύνη και οφείλουν να ακολουθούν το «δεκάλογο του χιονοδρόµου» που θεσμοθέτησε η Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας FIS. Οφείλουν να σέβονται τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας για τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων, πάντα σε συνεργασία με τον Προσωπικό του Anilio Park. Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Anilio Park έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ασφαλέστερη διέλευση των χιονοδρόμων θα πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους για τη σωστή τήρηση των κανόνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του κώδικα συμπεριφοράς. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης του χιονοδρόμου  µε τις υποδείξεις των υπευθύνων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΧΚ, θα ανακαλείται η ισχύς του εισιτηρίου του χωρίς επιστροφή του αντίτιμου και θα απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις του ΧΚ και αναλόγως της καθ΄ έξη υποτροπής και της βαρύτητας του παραπτώματος, πιθανόν δια παντός.
 5. Οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τον αυτοέλεγχό τους και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους άλλους.
 6. Το ΧΚ Anilio Park δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και τη µη συµµόρφωση του χιονοδρόμου – επισκέπτη µε τους κανονισμούς λειτουργίας.
 7. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χιονοδρόµους και επισκέπτες στη φύλαξη των εισιτηρίων, του εξοπλισµού και των προσωπικών τους αντικειμένων, καθώς οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία αυτών. Το ΧΚ >Anilio Park δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισµού. Ωστόσο σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Προσωπικό ή στο Τμήμα Ενοικίασης Εξοπλισμού και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στην εύρεση των απολεσθέντων.
 8. Όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚ, τεκµαίρεται, ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των σχετικών όρων και των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο παρόν.
 9. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισµα, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ΧΚ Anilio Park .
 10. Τα μαθήματα χιονοδρομίας πραγματοποιούνται από τους δασκάλους της Σχολής του ΧΚ Anilio Park.
  Συνέπεια παράβασης του ως άνω όρου θα είναι η άµεση ακύρωση της ισχύς της κάρτας εισόδου χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντίτιμου. Ρητώς απαγορεύεται η άγρα πελατών µε σκοπό την παράδοση µαθηµάτων χιονοδροµίας και στις περιπτώσεις διαπίστωσης τέτοιων φαινοµένων ύστερα από έγγραφη καταγγελία, οι παραβάτες θα αποµακρύνονται (ή θα αποβάλλονται δια παντός), από τους χώρους του ΧΚ Anilio Park.

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΩΡΑΡΙΟ

 1. Χειµερινή περίοδος λειτουργίας του ΧΚ Anilio Park θεωρείται το χρονικό διάστηµα από τον Δεκέμβριο (με έναρξη λειτουργίας που θα καθοριστεί από τη Διοίκηση) έως τον Απρίλιο (αναλόγως τη χιόνωση).
 2. «Υψηλή περίοδος» θεωρείται το χρονικό διάστηµα, από 22 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου. Οι τιμές που ισχύουν κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, τα Σαββατοκύριακα καθώς και στις επίσημες αργίες καθορίζονται στην Τιμολογιακή Πολιτική του Χ.Κ Anilio Park και στον τιμοκατάλογο του ΧΚΟι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του ΧΚ.
 3. «Χαµηλή περίοδος», θεωρείται όλο το χρονικό διάστημα της χιονοδρομικής περιόδου πλην της «υψηλής περιόδου». Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο ΧΚ.
 4. Το ωράριο λειτουργίας του ΧΚ Anilio Park είναι αναρτημένο εδώ
 5. Μετά την 1η Μαρτίου το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα µε την επικρατούσα θερμοκρασία.
 6. Το ΧΚ Anilio Park διατηρεί το δικαίωµα να µειώνει την δυναµικότητα ή να θέτει εκτός λειτουργίας, όποιους αναβατήρες κρίνει σκόπιµο για λόγους ασφαλείας κατά την διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.
 7. Σε περιπτώσεις προγραµµατισµένης µειωµένης λειτουργίας του ΧΚ, λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αστάθµητων παραγόντων, τυχόν ειδικές εκπτώσεις στα ηµερήσια εισιτήρια χιονοδρόµων θα καθορίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης.
 8. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατά την ώρα έναρξης λειτουργίας του ΧΚ δίνονται τρείς αναστολές ανά ώρα. Εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του ΧΚ Anilio Park.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται, µε δική τους ευθύνη, για την τιμολογιακή πολιτική, τις εκάστοτε συνθήκες και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων του ΧΚ, από την ιστοσελίδα του Anilio Park, www.aniliopark.gr και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook: Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου-Anilio Park. Ο Τιµοκατάλογος και οι Όροι Χρήσης των εγκαταστάσεων βρίσκονται επίσης αναρτηµένοι σε εµφανές σηµείο, στους χώρους υποδοχής του ΧΚ Anilio Park.
 2. Με το ΧΚ Anilio Park µπορείτε να επικοινωνείτε:
  α) Στo τηλέφωνo  (+30) 6980760850.
  β) Στο email: info@aniliopark.gr
  γ) Στo inbox της σελίδας μας στο Facebook

Δ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

 1. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας κατά την αναµονή επιβίβασης στους αναβατήρες, καθώς και να επιβιβάζονται στην πρώτη διαθέσιµη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά προτεραιότητας τους.
 2. Οι αναβατήρες πρέπει να λειτουργούν µε την αρµόζουσα δυναµικότητα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιονοδρόµων. Παρακαλούµε να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες που δίνονται από το Προσωπικό Χειριστών.
 3. Απαγορεύεται η χρήση αναβατήρων από ανήλικους κάτω των 8 ετών, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.
 4. Οι επιβαίνοντες σε εναέριο αναβατήρα οφείλουν αµέσως µετά την επιβίβαση να κατεβάζουν την ασφάλεια της καρέκλας και να την ανεβάζουν λίγο πριν την αποβίβαση. Οφείλουν δε να κάθονται στο µέσο της καρέκλας και να αποφεύγουν τις ταλαντώσεις κατά µήκος ή κατά πλάτος της διαδροµής.
 5. Απαγορεύεται η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες (chairlifts) µε χιονοπέδιλα ή χιονοσανίδα που δεν είναι ασφαλισμένα στο πόδι.
 6. Απαγορεύεται η κατανάλωση αναψυκτικών, ποτών, τροφίμων κατά την επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες, για την αποφυγή ατυχηµάτων και για την καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Οι επιβαίνοντες σε εναέριους αναβατήρες πρέπει να κρατούν τα σακίδια στο χέρι και όχι στην πλάτη µε τρόπο που να µην παρεµποδίζεται το ασφαλές κάθισµα όλων των επιβαινόντων στον αναβατήρα.
 8. Για την συντήρηση του αναβατήρα χρησιµοποιούνται λιπαντικά στερεάς µορφής. Οι χιονοδρόµοι αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη και τις συνέπειες της επαφής µε τα υλικά αυτά. Για οποιοδήποτε ενδεχόµενο αντίκτυπο στην υγεία (π.χ. αλλεργία) και στον χιονοδροµικό εξοπλισµό, το ΧΚ Anilio Park δεν φέρει καµία ευθύνη.
 9. Οι χιονοδρόµοι θα πρέπει να αποφεύγουν αξεσουάρ που προεξέχουν (κασκόλ–τσαντάκια– κοσµήµατα κλπ), καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο σοβαρού προβλήματος κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από τους αναβατήρες.
 10. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να χρησιµοποιούν τους αναβατήρες µε την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα και να λαµβάνουν υπόψη τις ενηµερωτικές πινακίδες κάθε αναβατήρα, για την ασφάλεια τόσο τη δική τους, όσο και των άλλων χιονοδρόµων. Σε περίπτωση που δε γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αναβατήρα (επιβίβαση – αποβίβαση), μπορούν να απευθύνονται στο Προσωπικό χειρισμού και να λαμβάνουν σχετικές οδηγίες και βοήθεια.
 11.  Η λειτουργία των αναβατήρων δύναται να διακοπεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Ε. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 1. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πίστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν, να συµβουλεύονται τις ενηµερωτικές πινακίδες που είναι τοποθετηµένες σε αυτές, να ενηµερώνονται για την κατάσταση της πίστας από τους πιστέρ, να εκτιµούν τις καιρικές συνθήκες και να προσαρµόζουν την ταχύτητα τους στις δυνατότητες τους.
 2. Η χρήση χιονοδροµικών πεδίων, εκτός των ασφαλισµένων οριοθετηµένων πιστών και διαδροµών του ΧΚ Anilio Park, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των χιονοδρόµων, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα ασφαλείας.
 3. Κάθε χιονοδρόµος είναι υπεύθυνος να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που προηγούνται, να σταµατά σε ασφαλές µέρος για αυτόν και τους υπόλοιπους, να παρατηρεί πινακίδες – προειδοποιήσεις και να µένει µακριά από τις κλειστές διαδροµές και τα επικίνδυνα σηµεία. Οι απάτητες πίστες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο από εξαιρετικά έµπειρους χιονοδρόµους.
 4. Οι χιονοδρόµοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα «σκι στοπ», οι snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας. Οι χιονοδρόµοι πρέπει να κινούνται εντός των ορίων των πιστών. Μόνο αυτές ελέγχονται από το προσωπικό ασφαλείας. Η χρήση του κράνους είναι απαραίτητη.
 5. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον εξοπλισµό τους και ειδικά τα πέδιλά τους, χρησιµοποιώντας προϊόντα κεριού για να προστατεύονται. Το ΧΚ Anilio Park παρέχει συντήρηση και σχετική εξυπηρέτηση.
 6. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της Οµάδας Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους χιονοδρόμους και τους επισκέπτες του. Σε περίπτωση που κάποιος χιονοδρόμος παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά µε τη χρήση των αναβατήρων ή/και των πιστών, ενηµερώνει το Προσωπικό.
 7. Τα διαστρωτικά μηχανήματα µπορούν να κινηθούν ακόµη και σε ώρες λειτουργίας του κέντρου και έχουν προτεραιότητα. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να κρατούν πάντα ασφαλείς αποστάσεις.
 8. Απαγορεύεται αυστηρά η απογείωση και η προσγείωση µε χρήση αετού ή αλεξίπτωτου πλαγιάς εντός των οριοθετηµένων πιστών.
 9. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών µηχανοκίνητων µέσων χιονιού (Snowmobile) στις πίστες εντός και εκτός ωρών λειτουργίας ΧΚ Anilio Park.
 10. Η χρήση έλκηθρων επιτρέπεται µόνο στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους και αποκλειστικά από 1 άτομο τη φορά.
 11. Απαγορεύεται η χρήση των πιστών µετά τη λήξη της ηµερήσιας λειτουργίας του ΧΚ Anilio Park. Με το πέρας της λειτουργίας δεν υφίστανται σωστικά µέσα και οι πίστες δίδονται για διάστρωση. Τελευταίος έλεγχος της κάθε χιονοδροµικής πίστας γίνεται 10 λεπτά µετά την επιβίβαση του τελευταίου επισκέπτη στον αναβατήρα που τoν εξυπηρετεί. Η ώρα λήξης λειτουργίας κάθε αναβατήρα (τελευταία επιβίβαση) είναι προκαθορισµένη. Ανακοινώνεται στην αφετηρία του αναβατήρα και οφείλει να τη γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης του ΧΚ Anilio Park.
 12. Η πεζοπορία επισκεπτών ή ορειβατών εντός των πιστών του Κέντρου επιτρέπεται µόνο µέσω των προκαθορισµένων διαδροµών που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ SNOWBOARDERS

 1. Το µπροστινό πόδι πρέπει να είναι στερεά δεµένο στη σανίδα µε ένα λουρί.
 2. Στους συρόµενους και στους εναέριους αναβατήρες το πίσω πόδι πρέπει να είναι ελεύθερο (λυµένο από την δέστρα).
 3. Πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, ιδιαίτερα πριν από ανάποδες στροφές, επιβάλλεται έλεγχος στην πίστα.
 4. Σταµατάµε στην άκρη της πίστας. Δεν καθόµαστε και δεν ξαπλώνουµε στο κέντρο της πίστας.
 5. Η χιονοσανίδα τοποθετείται στο χιόνι µε την πλευρά που βρίσκονται οι δέστρες προς τα κάτω.
 6. Εφαρμόζουμε το δεκάλογο Συμπεριφοράς Χιονοδρόμου της F.I.S.

ΣΤ. ΔΡΟΜΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν:

 1. Να οδηγούν µε επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε σχέση µε το όχημα τους, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώµατος.
 2. Να έχουν πάντα στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις χρησιµοποιούν.
 3. Οι χιονοδρόμοι και επισκέπτες οφείλουν να σταθμεύουν με τρόπο που να μην εμποδίζει την κυκλοφορία ή άλλα οχήματα στο χώρο στάθμευσης του Anilio Park. Ο χώρος στάθμευσης είναι δωρεάν. Το ΧΚ Anilio Park δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζηµία που προκληθεί σε οχήµατα στους χώρους στάθµευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.

Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Οι φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν να χρησιµοποιούν τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, καθώς και στην αφετηρία και το τέρµα κάθε αναβατήρα.
 2. Οι φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν να κάνουν συνετή χρήση νερού – χαρτιού – συσκευασιών και να χρησιµοποιούν τους κάδους απορριμμάτων.
 3. Φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες: «Αγαπώ και Σέβομαι το Βουνό-Διατηρώ το περιβάλλον καθαρό».

Η. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ΧΚ Anilio Park διαθέτει Τμήμα Ενοικίασης Εξοπλισμού το οποίο βρίσκεται στη βάση και διαθέτει σύγχρονο και ποιοτικό εξοπλισμό, VIP εξοπλισμό, καθώς και μερικά αξεσουάρ και ρουχισμό, για κάθε άθλημα της χιονοδρομίας.

Θ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 1. Το Τμήμα Έκδοσης Εισιτηρίων (κάρτας) λειτουργεί στη βάση του ΧΚ. Για το αντίστοιχο κόστος μπορείτε να ενημερωθείτε από την Τιμολογιακή Πολιτική του ΧΚ Anilio Park, καθώς και από τον κατάλογο που βρίσκεται στην υποδοχή του ΧΚ Anilio Park.
 2. Κάθε εισιτήριο αποτελεί δικαίωµα χρήσης των αναβατήρων του ΧΚ Anilio Park και υπόκειται στους επιπλέον όρους που διέπουν τη χρήση τους.
 3. Η χρήση των αναβατήρων χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου εισιτηρίου, το οποίο πρέπει να διατηρείται µέχρι την έξοδο του κατόχου από το ΧΚ, αποτελεί αδίκηµα και επισύρει τις αντίστοιχες νομικές κυρώσεις.
 4. Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται οποιαδήποτε στιγµή ζητηθούν από τους ελεγκτές.
 5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται, ότι ο επισκέπτης ή ο χιονοδρόµος δεν διαθέτει το απαιτούµενο εισιτήριο, τότε υποχρεώνεται στην επί τόπου καταβολή της αξίας του εισιτηρίου της κατηγορίας του x 5 φορές, το δε αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται.
 6. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου ουδεµία έκπτωση παρέχεται, ή επιστροφή χρηµάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και λειτουργίας αναβατήρων.
 7. Τρόποι πληρωµής: μετρητά (ευρώ), χρεωστική κάρτα ή πιστωτική κάρτα (MASTERCARD – VISA).
 8. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρηµάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας.
 9. Για την έκδοση ηµερήσιων φοιτητικών εισιτηρίων απαιτείται η επίδειξη ΠΑΣΟ απευθείας στο ταμείο.
No data was found

LIVE ΚΑΜΕΡΕΣ

OFFICIAL

SNOWREPORT

Το Chalet Chamois
σας περιμένει
το Σάββατο 16/12/23
και την Κυριακή 17/12/23
για καφέ & σνακ!