Πλαίσιο λειτουργίας Χ.Κ. – Οδηγίες

Η σωστή και εύρυθμη λειτουργία ενός Χιονοδρομικού Κέντρου οφείλει να διέπεται από κανονισμούς σύμφωνους με τις ισχύουσες κρατικές διατάξεις και οι οποίοι είναι σεβαστοί και εφαρμόσιμοι όχι μόνο από το Προσωπικό, αλλά και από τους χιονοδρόμους και επισκέπτες.

Οι κανονισμοί και οι οδηγίες έχουν σκοπό την προστασία των επισκεπτών, καθώς και του προσωπικού, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την ψυχαγωγία των επισκεπτών και την εργασία του προσωπικού. Η συνεργασία των επισκεπτών και χιονοδρόμων με το Προσωπικό στις πίστες και στο σταθμό αφετηρίας των αναβατήρων, είναι σημαντική και απαραίτητη, για την αποφυγή περιστατικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα, τραυματισμούς ή βλάβες.

Σας ευχαριστούμε.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική νοµοθεσία που αφορά στη λειτουργία των χιονοδροµικών αναβατήρων, ΦΕΚ 1339/16-10-2002, άρθρο 21 (δείτε εδώ-παράθεση ΦΕΚ) οι χιονοδρόμοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα σκι «στοπ». Οι snowboarders αντίστοιχα να έχουν τοποθετήσει τον ειδικό ιμάντα ασφαλείας.
Η χρήση «στοπ» και του ειδικού ιμάντα ασφαλείας είναι απαραίτητη και λειτουργεί προστατευτικά για τους χιονοδρόμους, καθώς σε περίπτωση αποκόλλησης του πέδιλου ή της σανίδας, το «στοπ» ή ο ειδικός ιμάντας αποτρέπουν τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ειδικά όταν ο χιονοδρόμος κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
Το προσωπικό του ΧΚ του Anilio Park, βάσει της Νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένο να ελέγχει εάν ο εξοπλισμός πληροί τα ανωτέρω μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός κριθεί ανεπαρκής, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση των αναβατήρων.

ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική νοµοθεσία που αφορά στη λειτουργία των χιονοδροµικών αναβατήρων, ΦΕΚ 1339/16-10-2002, άρθρο 19, η χρήση εναέριων αναβατήρων απαγορεύεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών ή κάτω του 1,25 µ. ύψους, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.

Το προσωπικό του ΧΚ του Anilio Park, βάσει της Νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την ηλικία και κατά περίπτωση το ύψος των παιδιών, προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση του αναβατήρα σε παιδιά με ή χωρίς τη συνοδεία ενηλίκων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ

Ως περιοχή αναχώρησης συρόµενου αναβατήρα ορίζουµε την περιοχή του σταθµού αφετηρίας, όπου γίνεται η λήψη του οργάνου έλξης από τους χιονοδρόµους και η εκκίνηση της διαδροµής µε τον συρόµενο αναβατήρα. Η περιοχή αυτή πρέπει να διαµορφώνεται και να συντηρείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των χιονοδρόµων, η ασφαλής λήψη του οργάνου έλξης (πιάτο) και η αναχώρηση του χιονοδρόµου προς τον σταθµό τερµατισµού. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές και οδηγίες:

 1.  Η είσοδος των χιονοδρόµων πρέπει να γίνεται µόνο από µία προκαθορισµένη διαδροµή κατάλληλα οριοθετηµένη µε δίκτυ οριοθέτησης τύπου C.
 2. Απαγορεύεται η είσοδος χιονοδρόµων από διαδροµή διαφορετική από την προκαθορισµένη.
 3. Οι χιονοδρόµοι εισέρχονται στην περιοχή αναχώρησης, αφού περάσουν επιτυχώς από το τουρνικέ του ηλεκτρονικού ελέγχου εισιτηρίου τους.
 4. Η οριοθέτηση της σειράς αναµονής γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι χιονοδρόµοι που βρίσκονται σε αυτή, να απέχουν µια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενάµισι (1,5) µέτρο από το πιο ακραίο σηµείο της κίνησης των οργάνων έλξης, όπως αυτά ταλαντευόµενα βγαίνουν από την τροχαλία κίνησης, και κινούνται στον κλάδο ανόδου του αναβατήρα.
 5. Από τη σειρά αναµονής αναχωρεί κάθε φορά ένας χιονοδρόµος και παίρνει θέση στο σηµείο λήψης του οργάνου έλξης, µε τα σκι παράλληλα προς τον άξονα κίνησης του αναβατήρα. Η θέση αυτή δεν είναι ακριβώς κάτω από το συρµατόσχοινο όπου διέρχονται τα κινούµενα πιάτα, αλλά εκατέρωθεν αυτής (δεξιά ή αριστερά ανάλογα µε τη φορά κίνησης του αναβατήρα), ώστε να µην υπάρχει η πιθανότητα χτυπήµατος του χιονοδρόµου από το όργανο έλξης. Ο χιονοδρόµος λαµβάνει προφορική οδηγία από τον βοηθό χειριστή (που βρίσκεται στο σηµείο αναχώρησης) ώστε να «κοιτάζει προς τα πίσω», δηλαδή προς τα όργανα έλξης που κατευθύνονται προς αυτόν, και είναι σε ετοιµότητα για τη λήψη του οργάνου έλξης.
 6. Ο χιονοδρόµος λαµβάνει προφορική οδηγία από τον βοηθό χειριστή (που βρίσκεται στο σηµείο αναχώρησης), ώστε να ‘’έχει τα μπατόν στο ένα χέρι”, έχοντας το άλλο ελεύθερο για τη λήψη του οργάνου έλξης.
 7. Το ύψος του σηµείου αναχώρησης και της σχετικής ράµπας είναι πολύ κρίσιµο διότι µεταβάλλεται ανάλογα µε τη χιονόπτωση. Είναι υποχρεωτικό να διατηρείται ένα καθαρό ελεύθερο ύψος µεταξύ χιονιού και κατώτερου σταθερού µεταλλικού τµήµατος του οργάνου έλξης, τουλάχιστον 2,20 µέτρων, ώστε να µην υπάρχει η πιθανότητα σύγκρουσης του οργάνου έλξης µε το κεφάλι χιονοδρόµου. Η απόσταση ασφαλείας αυτή πρέπει να αποκαθίσταται µετά από κάθε χιονόπτωση.
 8. Η περιοχή αναχώρησης είναι πάντα επανδρωµένη από τον βοηθό του χειριστή του αναβατήρα (ή τον χειριστή σε περίπτωση έλλειψης βοηθού). Σε σηµείο άµεσης επέµβασης τοποθετείται το µετακινούµενο µπαστούνι στη σήμανση «stop» του αναβατήρα. Ο βοηθός επεµβαίνει πάντα, διευκολύνει τη διαδικασία λήψης του οργάνου έλξης, ορίζει την κίνηση των χιονοδρόµων, διακόπτει τη λειτουργία του αναβατήρα σε περίπτωση κινδύνου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΡ

Ο Πιστέρ (pisteur –secouriste), υπεύθυνος πιστών, ελέγχει την εύρυθµη λειτουργία και εξασφαλίζει την καλή κατάσταση των πιστών. Ανάμεσα στα καθήκοντά του είναι η µεταφορά τραυµατιών, η οργάνωση και εκπαίδευση οµάδων διάσωσης, η σήµανση των πιστών και η προστασία από χιονοστιβάδες. Ο Πιστέρ θα πρέπει να είναι άτομο µε εµπειρία και γνώση των τοπικών συνθηκών και των πιστών. Θα φορά ειδική διακριτική στολή µε σήµα πρώτων βοηθειών και θα είναι εξοπλισµένος µε σακίδιο µε όλα τα απαραίτητα υλικά για την αντιμετώπιση περιστατικών στις πίστες. Επίσης θα διαθέτει φορητό ασύρµατο (VHF) για την επικοινωνία και τον συντονισµό των ενεργειών με το υπόλοιπο προσωπικό του ΧΚ.

Γενικά καθήκοντα και αρµοδιότητες των Πιστέρ είναι:

 • Παροχή πρώτων βοηθειών στους χτυπηµένους χιονοδρόµους στις πίστες και η µεταφορά τους µε τα ειδικά φορεία χιονιού στο ιατρείο.
 • Επίβλεψη της σωστής συµπεριφοράς των χιονοδρόµων στις πίστες (σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας και τον δεκάλογο της FIS).
 • Παροχή πληροφοριών στους χιονοδρόµους σε ότι αφορά στις πίστες.
 • Καθηµερινός έλεγχος της κατάστασης των πιστών, εντοπισµός και σήµανση επικίνδυνων σηµείων.
 • Έλεγχος στις πίστες μετά τη λειτουργία των αναβατήρων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εκκένωση του ΧΚ.
 • Τοποθέτηση και συντήρηση των υλικών σήµανσης και οριοθέτησης των πιστών (πάσσαλοι, δίχτυα, πινακίδες κλπ), τοποθέτηση στρωµάτων σε πυλώνες και άλλα εµπόδια στις πίστες, καθώς και ρύθµιση του ύψους τους ανάλογα µε το ύψος χιονιού.
 • Έλεγχος, παρακολούθηση και πρόληψη δηµιουργίας χιονοστιβάδων.
 • Συµµετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοούµενων χιονοδρόµων και επισκεπτών.
 • Οργάνωση, σχεδιασµός και συµµετοχή σε επιχειρήσεις διάσωσης – απεγκλωβισμού χιονοδρόμων και επισκεπτών σε εναέριους αναβατήρες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Χειριστής ασκεί τον έλεγχο του αναβατήρα επιτηρώντας τους υφισταμένους του, και επεµβαίνει µε δική του πρωτοβουλία σε ειδικές περιπτώσεις, ώστε να εγγυηθεί την επαναφορά της ασφάλειας και οµαλότητας της λειτουργίας.

Ειδικότερα ο Χειριστής:

 • Γνωρίζει τον κανονισµό εκµετάλλευσης του αναβατήρα στον οποίο εργάζεται και ενεργεί πάντα σύµφωνα µε αυτόν.
 • Παραµένει κατά την λειτουργία κοντά στον αναβατήρα και είναι πάντα έτοιµος και διαθέσιµος να επέµβει.
 • Αποτρέπει σε άτομα άσχετα με το αντικείμενο να εισέλθουν στην περιοχή του χειριστηρίου και του µηχανοστασίου και επεµβαίνει σε κάθε ανάρµοστη συµπεριφορά των χιονοδρόµων.
 • Επιβλέπει τη σωστή λειτουργία του ηλεκτροµηχανικού και βοηθητικού εξοπλισµού.
 • Ορίζει τις ευθύνες του βοηθητικού προσωπικού, ελέγχει τη δραστηριότητα τους, τη σωστή συµπεριφορά τους προς τους τουρίστες, την αποτελεσματικότητα τους, το σεβασµό στο ωράριο, την παρουσία στην εργασία και φροντίζει την συνεχή εκπαίδευση τους. Με αποδεδειγμένη αιτιολογία έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει από τον Προϊστάµενο και την Διοίκηση, την απομάκρυνση υπαλλήλου και απαλλαγή των καθηκόντων του.
 • Επιβλέπει το ωράριο λειτουργίας.
 • Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ηµερησίων, εβδοµαδιαίων και µηνιαίων επιθεωρήσεων. Δεν δίνει ποτέ σε χρήση τον αναβατήρα, εάν υπάρχει κάποιο πρόβληµα που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών.
 • Φροντίζει τη σωστή συµπλήρωση των Μητρώων Εκμετάλλευσης από µέρους του και ελέγχει τη σωστή συµπλήρωση των Μητρώων από τους υφισταµένους του.
 • Ελέγχει την πληρότητα των υλικών πυρασφάλειας και των υλικών πρώτων βοηθειών στον αναβατήρα.
 • Φροντίζει την αποθήκευση και διατήρηση των αναλώσιµων υλικών, των ανταλλακτικών, των ατοµικών µέσων προστασίας και στέλνει στον Προϊστάµενο Εκµετάλλευσης λίστα µε τα απαραίτητα προς προµήθεια υλικά και ανταλλακτικά για τη λειτουργία και τη συντήρηση.
 • Υποδεικνύει στον Προϊστάµενο Εκµετάλλευσης τυχόν βλάβες ή ανωµαλίες του αναβατήρα.
 • Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του αναβατήρα, ελέγχει προσωπικά την αιτία, αποκαθιστά το πρόβληµα και όταν είναι σίγουρος για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού επανεκκινεί τον αναβατήρα.
 • Ενηµερώνει άµεσα τον Προϊστάµενο Εκµετάλλευσης, τον Διευθυντή του Χ.Κ. και τη Διοίκηση, σε περίπτωση που γίνει ατύχηµα κατά τη λειτουργία και τους δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα απαιτηθούν για την αναφορά στην Αρχή Ελέγχου.
 • Αναλαµβάνει όλες τις πρωτοβουλίες για να εγγυηθεί την ασφάλεια λειτουργίας του αναβατήρα σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών ή ιδιαίτερων φαινοµένων. Σε περίπτωση που τα φαινόµενα προκαλούν κίνδυνο στην ασφάλεια του αναβατήρα διακόπτει την λειτουργία του αναβατήρα και ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Εκµετάλλευσης.
 • Φροντίζει ώστε να αποθηκεύονται σε προκαθορισµένο σηµείο τα υλικά που ανευρίσκονται στους σταθµούς και στη γραµµή του αναβατήρα.
 • Εξακριβώνει ότι κανείς χιονοδρόµος δεν βρίσκεται στον αναβατήρα κατά το τέλος της λειτουργίας.
 • Στην περίπτωση που στο σταθµό κίνησης υπάρχει µόνο ο χειριστής τότε αυτός έχει και τα καθήκοντα του βοηθητικού προσωπικού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Το βοηθητικό προσωπικό συνεργάζεται µε τον Χειριστή και τον Προϊστάµενο Εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται µε τη λειτουργία και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Μένει συνεχώς στη θέση εργασίας που έχει υποδειχθεί από τον Προϊστάµενο Εκµετάλλευσης και επιτηρεί οπτικά και το τµήµα της γραµµής που είναι ορατό από τη θέση εργασίας του. Σε περίπτωση που ο σταθµός είναι σταθµός άφιξης ή τάνυσης, επιτηρεί τις συσκευές και τους µηχανισµούς που υπάρχουν.
 • Γνωρίζει τον κανονισµό εκµετάλλευσης του αναβατήρα στον οποίο εργάζεται και ενεργεί πάντα σύµφωνα µε αυτόν.
 • Φροντίζει ώστε η κίνηση των επιβατών να είναι κανονική (σύµφωνη µε τον τρόπο που περιγράφεται στον Ειδικό Κανονισµό Εκµετάλλευσης) και εµποδίζει την είσοδο ατόμων στις περιοχές όπου κινούνται επιβάτες ή τα οχήµατα µεταφοράς.
 • Φροντίζει για τον αποχιονισµό των οργάνων µεταφοράς (καρέκλα ή πιάτο) πριν από την έναρξη λειτουργίας του αναβατήρα.
 • Ενεργεί άµεσα, σε περίπτωση βλάβης ή ανωµαλίας λειτουργίας ή σε κάθε άλλη ανάγκη, και σταµατά τον αναβατήρα ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουµπί και ενηµερώνει τον Χειριστή για την αιτία διακοπής του αναβατήρα.
 • Ενηµερώνει τον υπεύθυνο Χειριστή σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του αναβατήρα.
 • Φροντίζει ώστε η περιοχή επιβίβασης στον αναβατήρα να είναι επίπεδη, ή µε µικρή κλίση προς τον αναβατήρα, µε καλά στρωμένο χιόνι σε κατάλληλο ύψος, ανάλογα µε το είδος του αναβατήρα.
 • Κλείνει, στο τέλος της λειτουργίας, την είσοδο στον αναβατήρα και τοποθετεί τις κατάλληλες πινακίδες, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος.
 • Φροντίζει, ώστε οι χιονοδρόµοι στην εκκίνηση να είναι έτοιµοι στο καθορισµένο σηµείο, και η είσοδος τους στο σηµείο εκκίνησης να γίνεται κατά µήκος περιφραγµένης διαδροµής, έτσι ώστε ο αριθµός των χιονοδρόµων που εισέρχονται να αντιστοιχεί στην δυναµικότητα του οχήµατος µεταφοράς (διθέσιες – τριθέσιες καρέκλες ή µονοθέσιο πιάτο).
 • Διευκολύνει τη διαδικασία λήψης του οργάνου έλξης ή την επιβίβαση / αποβίβαση προς και από την καρέκλα (ανάλογα µε τον τύπο του αναβατήρα).
 • Ελέγχει τα εισιτήρια (κάρτα) των πελατών και δεν επιτρέπει την είσοδο σε άτοµα χωρίς κάρτα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 1. Εφαρμόζουμε όλους τους κανονισµούς πρόληψης ατυχημάτων που ορίζονται από την κρατική νοµοθεσία και χρησιμοποιούμε πάντα τα µέσα ατοµικής προστασίας (κράνος, γάντια, ζώνη ασφαλείας, αντιολισθητικά παπούτσια).
 2. Δεν αφαιρούμε και δεν τροποιούμε τα συστήµατα ασφαλείας εάν δεν έχουμε εξουσιοδότηση ή οδηγία από κάποιον αρµόδιο.
 3. Δεν αναλαμβάνουμε µε δική μας πρωτοβουλία, κάποια ενέργεια που δεν είναι προκαθορισµένη και µπορεί να αποφέρει δυσάρεστες συνέπειες στη δική μας ασφάλεια και στην ασφάλεια των άλλων.
 4. Δεν αφήνουμε πάνω σε σκαλωσιές, σε εξέδρες εργασίας ή σε σηµεία διέλευσης, εργαλεία ή αιχµηρά αντικείµενα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε περίπτωση πτώσης.
 5. Δεν ξεχνάμε πάνω σε κινούµενους µηχανισµούς εργαλεία, βίδες, ξηρά τροφή κλπ, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μπλεχτούν στους κινούµενους µηχανισµούς.
 6. Δεν αφαιρούμε ούτε προσπερνάμε µπάρες ή κιγκλιδώματα που προστατεύουν επικίνδυνα σηµεία, καθώς και προστατευτικά κινούµενων µηχανισµών.
 7. Δεν ακουμπάμε καλώδια στο εσωτερικό των κινητήρων ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών ή ηλεκτρικών πινάκων, εάν πρώτα δεν έχουμε βεβαιωθεί ότι έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα.
 8. Φροντίζουμε για την καλή συντήρηση και καλή λειτουργία του αναβατήρα και διατηρούμε σε καλή κατάσταση και σε τάξη τα εργαλεία μας. Ενημερώνουμε τους Προϊσταμένους μας για ενδεχόμενες δυσλειτουργίες ή βλάβες που διαπιστώνουμε.
 9. Απολυμαίνουμε αµέσως κάθε χτύπηµα, κόψιµο ή γδάρσιµο, ακόµη όσα φαντάζουν ακίνδυνα. Συχνά μικρές πληγές µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές τοπικές µολύνσεις.
 10. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ρυθμίζουμε καλά τις κινήσεις µε τα εργαλεία, ειδικά αυτά που προεξέχουν και δίνουμε οδηγίες στους συνεργάτες μας για την αποφυγή χτυπήματος και τραυματισμών.
 11. Αποφεύγουμε την έκθεση σε μεγάλες µεταβολές της θερµοκρασίας, εάν είμαστε ιδρωμένοι.
 12. Φοράμε ρούχα στενά στα µανίκια και στους αστραγάλους.
 13. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία και κλειδιά που έχουν ρωγµές, διότι είναι εύκολο να διαλυθούν.
 14. Προσέχουμε όταν διασχίζουμε τµήµατα όπου σταθµεύουν ή διέρχονται φορτηγά, βαγόνια, βαγονέτα που κινούνται σε σταθερή τροχιά ή µεταφέρονται µε συρµατόσχοινα.
 15. Αναφέρουμε στον υπεύθυνο λειτουργίας και στο συνάδελφο που μας διαδέχεται, την κατάσταση της λειτουργίας και τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν.
 16. Δεν διασχίζουμε φορητές γέφυρες ή σκαλωσιές προτού να είμαστε σίγουροι για τη σταθερότητα των δοκαριών.
 17. Δεν καθόμαστε στις σκαλωσιές ή στις εξέδρες εργασίας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος εργασίας.
 18. Δεν ανεβαίνουμε στους πυλώνες χωρίς τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος.
 19. Κατά τις εργασίες καθαριότητας, ενεργούμε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργείται σκόνη.
 20. Σε περιβάλλον µε σκόνη αναπνέουμε από την µύτη έχοντας το στόµα κλειστό.
 21. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι κατά την εκτέλεση εργασιών που χαρακτηρίζονται από βαθμό επικινδυνότητας.

Θεωρούνται εργασίες σε ύψος οι εργασίες σε πυλώνες, δικτυώµατα, εξέδρες ή µεταλλικές κατασκευές, όπου δεν υπάρχουν εκ κατασκευής κατάλληλες προστατευτικές εξέδρες και κουπαστές, στις οποίες να µπορεί ο εργαζόµενος να εργαστεί χωρίς να έχει ανάγκη πρόσθετης ασφάλισης.

Ανάλυση κινδύνων κατά την εκτέλεση της εργασίας

 • Πτώση εργαζομένου
 • Πτώση υλικών

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Κατά τις εργασίες σε ύψος ο εργαζόµενος πρέπει να φέρει ζώνη ασφαλείας µε 2 γάντζους ασφάλισης και κράνος.
 • Ο γάντζος ασφάλισης πρέπει πάντα να ασφαλίζεται σε σταθερό σηµείο του πυλώνα.
 • Η ανάβαση στη σκάλα και οι µετακινήσεις σε ύψος πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο εργαζόµενος να είναι πάντα ασφαλισµένος σε ένα τουλάχιστον σταθερό σηµείο.
 • Το σχοινί ασφάλισης και οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να έχουν κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να αντέχουν τις δυνάµεις που αναπτύσσονται σε πτώση εργαζοµένου.
 • Το µήκος του σχοινιού ασφάλισης πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µην επιτρέπει την πτώση του εργαζοµένου πάνω από 1.50 m, και να διαθέτει αποσβεστήρα ενεργείας σε περίπτωση πτώσης.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών σε ύψος δεν πρέπει να γίνονται άλλες εργασίες µε παρουσία προσωπικού στο έδαφος κάτω από τον χώρο εργασίας σε ύψος. Αν αυτό είναι απαραίτητο, τότε το προσωπικό που είναι στο έδαφος πρέπει να φέρει οπωσδήποτε κράνος.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ασφάλιση των εξαρτηµάτων, εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία σε ύψος: αυτά πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερά επίπεδα σηµεία και προστατευµένα έναντι πτώσης.
 • Κατά την ανάβαση στους πυλώνες ο εργαζόµενος πρέπει να μεταφέρει µόνο τα απαραίτητα υλικά σε κατάλληλο σάκο που να του επιτρέπει την ευελιξία κινήσεων. Τα υπόλοιπα υλικά και εξαρτήµατα πρέπει να ανυψώνονται µε σχοινιά.
 • Η ανάβαση στη σκάλα ενός εργαζοµένου ξεκινά µόνο εφόσον η σκάλα είναι ελεύθερη από άλλο αναβάτη.
 • Σε περίπτωση παγοποίησης η σκάλα και οι εξέδρες πρέπει να καθαρίζονται από το χιόνι και τον πάγο.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Κράνος
 • Γάντια
 • Ζώνη ασφαλείας για εργασία σε ύψος
 • Αντιολισθητικά παπούτσια
No data was found

LIVE ΚΑΜΕΡΕΣ

OFFICIAL

SNOWREPORT

Το Chalet Chamois
σας περιμένει
το Σάββατο 16/12/23
και την Κυριακή 17/12/23
για καφέ & σνακ!